Bullerdämpande väggar

Grönare bullerisolering på gatorna: en ekologisk, hållbar och lättskött lösning

Användningsområdet för grönbevuxna bullerdämpande väggar är mångfasetterat: Det är inte bara det att väggarna är ekologiska och hållbara utan de smälter även in i hela landskapet på ett harmoniskt sätt. Medan betongväggar ger ett kalt och frånstötande intryck framstår grönbevuxna bullerdämpande väggar för gator eller vägar som en naturlig del av miljön. De skyddar oss från buller och oljud och låter sig integreras i omgivningen på ett diskret sätt.

Bostadsområden eller naturområden som ligger längs med riksvägar eller motorvägar utsätts för det mesta för mycket höga bullernivåer. Enligt resultat från miljödepartementets enkäter har det visat sig att många medborgare känner sig störda och hämmade av det ständiga bullret från motorer och fordon. Som ett led i att öka de boendes livskvalitet och dessutom livsbetingelserna i naturen är det viktigt att man uppför bullerdämpande väggar utmed motorvägar och större gator eller vägar.

Varför ska man bygga RAU:s gröna bullerdämpande väggar utmed gator eller vägar och motorvägar?

Med hjälp av olika byggnadstekniska åtgärder som tyst asfalt eller bullerdämpande murar kan man reducera belastningen på vissa platser på ett hållbart sätt. Tack vare egenskaperna hos gröna bullerdämpande väggar kan man dra nytta av följande fördelar: De är hållbara och ekologiska eftersom de skapar förutsättningar för det lokala djurlivet i form av ostörda och skyddade platser samt platser för häckning.

För alla ljuddämpande konstruktioner gäller specifika krav med avseende på underlaget, planläggningen av gator och vägar samt det befintliga utrymmet. Tack vare våra flexibla system och mångåriga erfarenhet kan vi hantera alla förhållanden perfekt och anpassa våra projekt inom bullerdämpning. Det är också mycket fördelaktigt att använda våra byggnadsmaterial ur flera hänseenden:

>modulära byggkomponenter för att förverkliga projekt oavsett omfattning på kortast möjliga byggnadstid

>ekologiskt konstruktionssätt med fokus på hållbarhet och miljövänliga lösningar

>stabilt konstruktionssätt med hållbara material

>olika modeller som går att anpassa till de lokala förhållandena på bästa möjliga sätt

>skräddarsydda grönområden enligt dina önskemål

>kvalitetsgaranti för alla installerade material

För ditt projekt tar våra ingenjörer noga med allt i beräkningen: platsen, läget, väggens sträckning och vägghöjden. Vi hjälper gärna till med upphandlingar, planeringen eller tillstånd att uppföra bullerdämpande väggar. Oavsett vilket system för bullerdämpning som du bestämmer dig för: Vi bidrar och tillför erfarenheter, know-how och ett problemfritt utförande.

Vad menas med gröna bullerdämpande väggar utmed gator eller vägar och motorvägar?

För våra grönbevuxna RAU-bullerdämpande väggar för motorvägar har vi förenat miljömedveten konstruktion, tekniskt know-how och tilltalande design. Våra arkitekter tar fram ljuddämpande väggar av olika basprodukter för alla typer av behov – alltid med betoning på hållbarhet och grönska.

Mycket buller uppstår framför allt i form av trafikbuller längs med huvudtrafikleder som motorvägar, tågjärnvägar eller landsvägar. Dessa går inte sällan direkt förbi bostadsområden eller skyddsvärda naturreservat. Med RAU:s moderna och ekologiska bullerdämpande väggar kan man uppnå effektiv dämpning mot buller och ljud. Väggarna smälter in i omgivningen och de planterade växterna är inte bara där för den visuella effektens skull.

Alla bullerdämpande system från RAU är 100 % ekologiska, reducerar fint damm tack vare de planterade växterna och absorberar buller i mycket hög grad – och till och med på båda sidorna. För skötseln och underhållet av de grönbevuxna ljuddämpande väggarna för motorvägar krävs det i princip inga arbetsinsatser. Det är möjligt att bygga alla ljuddämpande system med modulära komponenter på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt och lätt skapa olika kombinationer. Med UV-skyddade material får man hög grad av korrosionsbeständighet.

I vilken mån är det möjligt att uppföra grönbevuxna bullerdämpande konstruktioner längs med gator eller vägar?

Tack vare vårt stora sortiment av ljuddämpande väggar för gator eller vägar och motorvägar i olika bredder, storlekar och med olika funktioner kan vi på RAU tillhandahålla ett paket som är skräddarsytt efter dina behov och omgivningens förutsättningar.

Det allsidiga alternativet: RAU R3 Extensiv-bullerdämpande vägg – enkel, snabbinstallerad och stabil

Den upp till tolv meter höga RAU R3 Extensiv-ljuddämpande väggen kan byggas upp enkelt och snabbt. De här robusta, trapetsformade ljuddämpande väggarna för gator eller vägar, motorvägar och järnvägsspår består av en massiv stålkorg som är sammansatt av en stödprofil, vertikala stänger och yttermattor. Med hjälp av det modulära konstruktionssystemet är det enkelt att sätta ihop R3-bullerdämpande väggens stålkorg vid monteringen. Den bullerdämpande väggens utsidor är utrustade med ett galler där man kan låta klätterväxter skjuta upp. R3-bullerdämpande väggen kan fyllas med alla möjliga typer av grus eller komprimerande material som sand, singel eller RC-byggmaterial.

Underkonstruktionen utgörs av ett enkelt och rent lager av makadam. Det är inte heller något problem att uppföra väggarna längs med kurviga gator, i backar eller på ojämnt underlag. Beroende på hur mycket plats man har till förfogande kan man uppföra den ljuddämpande konstruktionen i ett smalare eller bredare utförande utan någon större extra kraftansträngning (med en kronbredd på 60 till 80 cm).

Bullerdämpningen längs med gator, vägar eller motorvägar är extremt absorberande så att bostadsområden eller parkområden omges av ett behagligt lugn bakom väggarna. Våra arkitekteter tar både hänsyn till den enskilda omgivningens förutsättningar och att den bullerdämpande väggen smälter in i miljön.

En översikt över alla fördelar med RAU R3:

>ger högsta möjliga ljuddämpningsvärden i intervallerna 55 dB till 68 dB

>bästa möjliga ljuddämpning mot gatubuller med en minsta vikt på 800 kg/m2

>bevisat långt serviceliv för alla komponenter

>marknadens bästa förhållande mellan pris och prestanda

>hållbar men ändå en kostnadseffektiv lösning

Naturligt av sten: RAU Alpin-bullerdämpande vägg för effektiva bullerdämpande väggar

I likhet med RAU R3 Extensiv-bullerdämpande vägg finns det även en stålkorg inuti RAU Alpin-bullerdämpande vägg för motorvägar och gator eller vägar. Den här väggen som står på betongsocklar och har ett bärlager av återvunnet material står mycket stabilt och har en fast stomme som når upp till 12 meter i höjdled. Den monolitiska kärnan av sand som man har fyllt den invändiga stålstommen med sörjer för optimal ljuddämpning.

Kring den stödjande stommen placeras en stålkorg på de här ljuddämpande väggarna för motorvägar som kan fyllas med sten enligt önskemål: Du har att välja mellan granit, makadam och lavastenar. Du har dessutom möjlighet att anpassa stenarnas färger till den omgivande miljön så att den bullerdämpande väggen smälter in i miljön på ett harmoniskt sätt. Man kan också komplettera det naturliga stenutförandet genom att låta klätterväxter slingra sig upp utmed gallret.

Tack vare den bullerdämpande väggen Alpins robusta konstruktion och hårda kärna av sten kan man njuta av en rejäl ljudreducering på den andra sidan. Även i det här fallet anpassar våra arkitekter planeringen för den dämpande väggen till de lokala förhållandena.

Alla fördelar med RAU Alpin-bullerdämpande vägg i sammandrag:

>du uppnår högsta möjliga bullerdämpningsvärden

>lätt att täcka med gröna växter

>naturlig optik som efterliknar ett område med natursten

>monolitisk, alltigenom fogfri kärna av sand

>lätt att kombinera med andra RAU-bullerdämpande väggar för motorvägar och gator eller vägar

Snabb, smal, grön: RAU Rock Extensiv-bullerdämpande vägg

RAU Rock Extensiv-bullerdämpande väggen är praktisk och uppförs på ett kick på högtrafikerade gator eller vägar med olika bullerkällor som skydd mot motorbuller och andra oljud från bostadsområden. I miljöer där hus i princip är uppförda i direkt anslutning till större gator finns det oftast ingen plats över för en bullerdämpande vägg. Av den anledningen säljer vi det här praktiska och ekologiska systemet av bullerdämpande väggar med en minsta bredd på endast 130 millimeter. De enskilda delarna kan transporteras till monteringsplatsen i förmonterat skick och enkelt byggas upp med hjälp av ett fastsättningssystem. Det enda som man behöver förbereda är sockeldelen med djup förankring.

Från utsidan är det knappt möjligt att göra någon åtskillnad mellan RAU Rocks yta och bredare uppställningsväggars ytor. Precis som med andra bullerdämpande väggar ur vårt sortiment kan man låta klätterväxter slingra sig upp längs med gallret på utsidan och ge den bullerdämpande väggens yta en matt grön look mot gatorna.

För en optimal bullerdämpande effekt kontrollerar våra arkitekter i förväg om det kan vara lämpligt att kombinera med andra system av bullerdämpande väggar.

Innovativa lösningar på området bullerdämpning: RAU solcells-bullerdämpande vägg med dubbla fördelar

På vårt företag är vi ständigt intresserade av att ligga steget före när det gäller frågor om ekologi och kostnadseffektiva lösningar och vi kommer på nya sätt att tillverka bullerdämpning för gator. Det blir nämligen dubbelt så ekologiskt när man kombinerar bullerdämpning med förnybara energier – och det är detta som man får med RAU-solcells-bullerdämpande vägg.

Tillsammans med våra partners från solenergibranschen har vi kunnat förverkliga en revolutionerande idé: Varför inte använda de bullerdämpande väggarnas ytor för att generera ström? Och på den vägen är det som världens första gröna bullerdämpande vägg med solcellsteknik såg dagens ljus i Bayern – tillverkad av RAU. Härigenom producerar vi sedan 10 år tillbaka ström och syre samt binder upp fint damm och CO2.

Även i det här fallet utgörs grundstommen av det beprövade RAU R3-byggnadssättet som modifieras när vi nu lägger till solcellsanläggningen.

Välj en smart lösning – bygg med RAU

Idag gör en bullerdämpande vägg mycket mer nytta än att bara skydda mot buller eller oljud. Nuförtiden behöver man alltid planera för bullerdämpande lösningar vid alla byggprojekt – alltifrån bostadshus till gatläggning. Landskapet är genomskuret av bullerdämpande väggar längs med motorvägar och högtrafikerade gator eller vägar som begränsar sikten och skapar barriärer. Med gröna bullerdämpande väggar är meningen att man förenar nyttan med en bullerdämpande vägg och naturlig optik. Detta gör att ett behagligt lugn infinner sig i en växtbemängd omgivning – och till på köpet 100 % ekologiskt.

Vår kompetens och erfarenhet av att uppföra ljuddämpande väggar med grön växtlighet längs med motorvägar kan du dra nytta av i hela landet. Vi hjälper till med rådgivning, planerar projektet och förverkligar det på ett effektivt sätt enligt dina idéer om bullerdämpning längs med spåret.

GDPR-Cookie-samtycke med Real Cookie Banner